afd.66 husorden
1. Affald
Affald der kastes i container (molok), skal være i en lukket plastpose.

Al bortkastning af køkkenaffald, papir/pap, metal samt glas, må kun finde sted i de dertil opstillede molokker.

Låget på molok skal altid holdes lukket.

Der må ikke henstilles affald ved siden af molokker samt opstillede kuber. I øvrigt henvises til Aalborg kommunes folder omkring genbrug og affald.

2. Ansvar
Ved overtrædelse af sundhedsvedtægter eller politianordningens bestemmelser må beboeren selv stå til ansvar og holde boligselskabet skadesløs herfor.

3. Antenner
Idet der er installeret fællesantenne, er der forbud mod opsætning af antenner, herunder radio og parabolantenner.

4. Bad og toilet
For at undgå tilstopning af vandlås og afløbsrør bør man være varson med, hvad der skylles gennem vask og toilet.

5. Cykler
Cykler må ikke henstilles på svalegangene og generelt kun på de dertil indrettede områder, således at de ikke kan være til gene for andre.

6. Erhvervsmæssig virksomhed
Uden boligselskabets skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra boligerne.

Privat/offentlig dagpleje må kun ske efter forudgående ansøgning til og skriftlig tilladelse fra boligselskabet.

7. Forsikring
Det påhviler hver enkelt lejer selv at sørge for glas- og sanitetsforsikring. Husk at tegne egen indboforsikring.

8. Forurening, skade på bygning samt område af afdelingen
Er en beboer skyld i forurening af gård, gangstier/svalegange, trapper, elevator samt grønne områder, må den nødvendige rengøring omgående foretages af vedkommende beboer.

Det er forbudt at tegne og male på ejendommens fliser, veje og træ- og murværk eller på anden måde beskadige have/gårdanlægget.

9. Installationer
I forbindelse med eventuelt skadet eller defekte installationer, er boligselskabet berettiget til at lukke for vandledninger mv. for reparationer.

10. Fyrværkeri og grill
Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri i ejendommen, herunder fra svalegangen, terasser og altaner. På terasser og altaner må der anvendes gas- eller el-grill, såfremt dette ikke er til gene for de øvrige beboere. Kul-grill må ikke benyttes af hensyn til brandfaren.

11. husdyr
Det er ikke tilladt at holde husdyr. Førerhunde er undtaget.

12. Parkering
Beboere og gæster skal parkere på de dertil indrettede parkeringspladser. I øvrigt gælder samme regler som for offentlig vej.

13. Støj
Vis hensyn! Undgå støjende adfærd, som kan virke generende for andre. Boremaskiner og andet støjende værktøj må kun benyttes i dagtimerne, når det ikke er til gene for andre beboere, og aldrig efter kl. 19.00.

Benyttelse af radio, TV, musikinstrumenter mv. skal ske med den fornødne hensyntagen til de øvrige beboere.

14. Tøjtørring
Tøjtørring uden for boligen, må kun finde sted i hjørnet på altanens overdækkede areal samt under gelænderhøjde/ hæk højde.

15. Utætheder
Utætheder og indslag af regn og sne samt enhver beskadigelse af boligerne og boligernes inventar skal straks anmeldes til viceværten.